علوم پایه ششم (نیروی بالابری در هواپیما) – استاد شایان

علوم پایه ششم (نیروی بالابری در هواپیما) – استاد شایان

حل سوال هوش ریاضی(مبحث پیمانه ها) با استاد عمومی

تدریس فوق العاده هوش پایه ششم با استاد بناپور

*برای رسیدن به رویاهات کافی با مبتکران همراه باشی*

عامل های موفقعیت در آزمون های تیزهوشان…

همایش های آنلاین جمع بندی مبتکران

درس هوش و استعدادهای تحلیلی ویژه آمادگی برای آزمون تیزهوشان

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد بناپور

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد مومیوند

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد عمومی

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد شایان

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد طالب تبار

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد اسدی کیا

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد محسن خواه

سوال هوش!!!   وقتشه هوشتو امتحان کنی؟؟

مدرس: استاد نبی زاده

مبحث قرینه اعداد

مدرس: استاد نبی زاده

سودوکو خیلی سریع یاد بگیر!

مدرس: استاد بناپور

مبحث شمارنده

مدرس: استاد نبی زاده

سوال هوش!!!  خودتو محک بزن؟؟

نکات مهم آزمون دادن

تمرکز حواس

مدرس: استاد نبی زاده

تدریس پاره خط _ ریاضی ششم

مدرس: استاد نبی زاده

چطور از کلاس های مبتکران بهترین استفاده را ببریم

ریاضی پایه ششم، مبحث طول و فاصله، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث پاره خط و نیم خط، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث اندازه گیری سطح، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث حجم و سطح، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث زاویه، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث زاویه در چند ضلعی ها، استاد کنفچیان

ریاضی پایه ششم، مبحث مساحت دایره(قسمت اول)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث مساحت دایره(قسمت دوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث مساحت دایره(قسمت سوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت اول)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت دوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت سوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت چهارم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت پنجم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث نسبت و تناسب(قسمت ششم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث درصد(قسمت اول)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث درصد(قسمت دوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث درصد(قسمت سوم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث درصد(قسمت چهارم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث درصد(قسمت پنجم)، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث آمار و احتمال، استاد عمومی

ریاضی پایه ششم، مبحث حجم و مساحت جانبی(قست اول)، استاد هادیان

ریاضی پایه ششم، مبحث حجم و مساحت جانبی(قست دوم)، استاد هادیان

ریاضی پایه ششم، مبحث حجم و مساحت جانبی(قست سوم)، استاد هادیان

ریاضی پایه ششم، مبحث حجم و مساحت جانبی(قست چهارم)، استاد هادیان

ریاضی پایه ششم، مبحث تناسب، استاد نبی زاده

علوم پایه ششم، مبحث تاریخچه میکروسکوپ – بزرگنمایی میکروسکوپ – انواع میکروسکوپ ها

، استاد مومیوند

علوم پایه ششم، مبحث معرفی اجزای میکروسکوپ ها و نحوه کارکرد آن، استاد مومیوند

علوم پایه ششم، مبحث بررسی سلول و مقایسه سلول های گیاهی و جانوری، استاد مومیوند

علوم پایه ششم، مبحث بررسی نمونه های میکروسکوپی، استاد مومیوند

علوم پایه ششم، مبحث تخمین در اندازه نمونه در میکروسکوپ، استاد شایان

علوم پایه ششم، مبحث نمونه های میکروسکوپی، استاد شایان

علوم پایه ششم، مبحث ساختار درونی برگ، استاد شایان