تدریس فشار و قرقره استاد سراج مبتکران

گروه های اسمی با تدریس استاد طالب تبار

نحوه درست خواندن ریاضی را در مبتکران یاد بگیرید

ریاضی شاعرانه با قیصر امین پور و استادبناپور

فیزیک پایه نهم ، موضوع: چرخ دنده ، استاد امام نیری

تدریس اتحادهای مثلثاتی با استاد نام آوری در آموزشگاه مبتکران

عامل های موفقعیت در آزمون های تیزهوشان…

همایش های آنلاین جمع بندی مبتکران

درس هوش و استعدادهای تحلیلی ویژه آمادگی برای آزمون تیزهوشان

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد بناپور

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد سراج

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد باستی

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد ابراهیم زاده

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد نام آوری

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد امام نیری

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد بحیرایی

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد نصیری زاده

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد سیف

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد طالب تبار

نکات مهم آزمون دادن

اهمیت معدل خرداد ماه برای پایه نهم

چطور از کلاس های مبتکران بهترین استفاده را ببریم

ریاضی پایه نهم – مبحث : عبارت های گویا (قسمت اول) تعریف، دامنه و ساده کردن عبارت های گویا

ریاضی پایه نهم – مبحث : عبارت های گویا (قسمت دوم) ضرب و تقسیم، جمع و تفریق عبارت های گویا

ریاضی پایه نهم – مبحث: تقسیم چندجمله ای بر چندجمله ای

ریاضی پایه نهم – مبحث: تعیین باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر چندجمله ای بدون انجام تقسیم

ریاضی پایه نهم – مبحث :فصل جبر (توان، اتحاد، فاکتورگیری، اتحادهای ترکیبی)

ریاضی پایه نهم – مبحث : فصل جبر (اتحادهای کمکی)

ریاضی پایه نهم – مبحث : فصل جبر (مسئله های جبری و اتحادها)

ریاضی پایه نهم – مبحث : فصل جبر (مفهوم تجزیه و دسته بندی و فاکتورگیری)

ریاضی پایه نهم – مبحث : تجزیه دو جمله ای

ریاضی پایه نهم – مبحث : تجزیه سه جمله ای (قسمت اول)

ریاضی پایه نهم – مبحث : تجزیه سه جمله ای (قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم – مبحث : تجزیه چهار جمله ای

ریاضی پایه نهم: مبحث : تجزیه ی خاص

ریاضی پایه نهم: مبحث : مفهوم نامعادلات و حل نامعادلات ساده

ریاضی پایه نهم – دستگاه نامعادلات

ریاضی پایه نهم: مبحث: مسائل نامعادلات

ریاضی پایه نهم – مبحث : نامعادلات خاص

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت اول)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت دوم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت سوم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت چهارم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت پنجم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت ششم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت هفتم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت هشتم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت نهم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت دهم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت یازدهم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت دوازدهم)

ریاضی پایه نهم – مبحث: معادله خط(قسمت سیزدهم)

فیزیک پایه نهم – مبحث : چرخ و محور، سطوح شیبدار، چرخ دنده ها

فیزیک پایه نهم – مبحث : ماشین ها

فیزیک پایه نهم – مبحث : نیرو (قسمت اول)

فیزیک پایه نهم – مبحث: نیرو (قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم – مبحث : فشار

فیزیک پایه نهم – مبحث : فشار جامدات(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم – مبحث : فشار جامدات(قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم – مبحث : فشار جامدات(قسمت سوم)

فیزیک پایه نهم – مبحث : حل سوالات فشار جامدات(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم – مبحث : حل سوالات فشار جامدات(قسمت دوم)

فیزیک پایه نهم – مبحث: شناوری

فیزیک پایه نهم – مبحث: مثال های بخش فشار

فیزیک پایه نهم – مبحث: سوالات بخش فشار

فیزیک پایه نهم – مبحث: چگالی از فصل فشار

فیزیک پایه نهم – مبحث: تدریس قسمت چگالی و حل مثال های چگالی

فیزیک پایه نهم – مبحث: تدریس فشار مایعات

فیزیک پایه نهم – مبحث: تمرین های فشار مایعات(قسمت اول)

فیزیک پایه نهم – مبحث: تمرین های فشار مایعات(قسمت دوم)