تدریس انرژی و تبدیل های آن با استاد مومیوند

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد عمومی

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد مومیوند

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد ارشدی پور

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد حکمت

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد محسن خواه

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد نصیری زاده

پیام تبریک نوروز ۱۴۰۲ – استاد طالب تبار

چطور از کلاس های مبتکران بهترین استفاده را ببریم

علوم پایه هفتم- مبحث: منابع تجدیدناپذیر ، استاد مومیوند

علوم پایه هفتم- مبحث: منابع تجدیدپذیر(خورشید و باد) ، استاد مومیوند

علوم پایه هفتم- مبحث: منابع تجدیدپذیر(زمین گرمایی – موج دریا – جذرومد- برق آبی و …)، استاد مومیوند