اساتـید برجستـه آموزشـگاه مبتـکران

استاد بناپور – مدرس هوش و استعداد تحلیلی، ریاضی

استاد محسن خواه- مدرس ریاضی، هوش و استعداد تحلیلی

استاد عمومی- مدرس ریاضی، هوش و استعداد تحلیلی

استاد هادیان- مدرس ریاضی، هوش و استعداد تحلیلی

استاد ابراهیم زاده- مدرس شیمی

استاد باستی- مدرس فیزیک

استاد ارشدی پور – مدرس شیمی و زیست

استاد اسدی کیا – مدرس ریاضی

استاد نام آوری- مدرس ریاضی

استاد امام نیری- مدرس فیزیک

استاد فرضعلی بیگ- مدرس ریاضی

استاد حکمت- مدرس علوم

استاد کریمی- مدرس ریاضی

استاد مومیوند- مدرس علوم، شیمی و زیست

استاد نصیری زاده- مدرس عربی

استاد سیف- مدرس زیست

استاد سراج- مدرس فیزیک

استاد شایان- مدرس علوم

استاد طالب تبار- مدرس ادبیات

استاد بختیاری- مدرس ریاضی

استاد رضایی- مدرس علوم

استاد نبی زاده- مدرس ریاضی، استعداد تحلیلی