ریاضی استاد نام آوری(سه شنبه ۱۹ تا ۲۱:۵۰)
فیزیک استاد باستی(سه شنبه ۱۶ تا ۱۸:۱۰)