ریاضی و حل تمرین استاد اسدی کیا(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰ و پنج شنبه ۱۲ تا ۱۳:۲۰)
ریاضی استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۲ تا ۱۴:۵۰)
علوم استاد شایان(یکشنبه ۱۹ تا ۲۰:۲۰)
ریاضی استاد عمومی(یکشنبه ۱۶:۵۰ تا ۱۹)
هوش استاد بناپور(سه شنبه ۱۷:۴۰ تا ۱۹)
هوش استاد بناپور(سه شنبه ۱۴:۴۰ تا ۱۶)