عربی پاییز استاد نصیری زاده(دوشنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰)
شیمی پاییز استاد ابراهیم زاده(پنج شنبه ۱۳ تا ۱۴:۲۰)
هوش نهم استاد بناپور(سه شنبه ۲۰:۴۰ تا ۲۲)
فیزیک آنلاین استاد سراج(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
ریاضی گروهی استاد بناپور(سه شنبه ۱۶:۱۰ تا ۱۷:۳۰)
ریاضی گروهی استاد هادیان(یک شنبه ۱۵:۴۰ تا ۱۷)
ریاضی آنلاین استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۵ تا ۱۷:۵۰)