ریاضی استاد نام آوری(سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
ریاضی استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۸ تا ۲۰:۵۰)
فیزیک استاد سراج(چهارشنبه ۱۹ تا ۲۰:۲۰)