ریاضی استاد کریمی(سه شنبه ۱۷:۵۰ تا ۲۰:۲۰)
ریاضی استاد کریمی(شنبه ۱۸ تا ۲۰:۱۰)
علوم پنجم استاد حکمت(دوشنبه ۱۷:۳۰تا ۱۸:۵۰)