ریاضی چهارم استاد کریمی(پنج شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۵۰)
علوم چهارم استاد حکمت(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)