نام درس : ریاضی سوم – حضوری

نام مدرس: استاد بختیاری

روز: پنج شنبه

ساعت:  ۱۱ الی ۱۲:۲۰

۱- شروع کلاس: ۲۰ مهر ماه

۲-ارسال تکالیف از پنج شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ می باشد.

*بخشی از کتاب در تابستان تدریس شده است و از پاییز تدریس ادامه ی کتاب صورت می گردد.

*تدریس از ابتدای کتاب. بالاتر از سطح کتاب درسی و تیزهوشانی می باشد.

هزینه ی دوره :