نام درس : ریاضی ششم – حضوری

نام مدرس: استاد عمومی

روز: یکشنبه

ساعت:  ۱۶:۵۰ الی ۱۹

۱- شروع کلاس: ۱۸ تیرماه تا ۱۲ شهریور

۲- آزمون تشخیصی: شنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۸ تا ۲۳ (از پایه پنجم)

۳- آزمونک: شنبه ها از ۷ مرداد تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۳ (مبحث جلسه قبل)

۴- آزمون ماهانه: جمعه ۶ و ۲۰ مرداد و ۳ و ۱۷ شهریور ساعت ۷ تا ۲۳ (شنبه ۷ و ۲۱ مرداد و ۴ و ۱۸ شهریور فرصت شرکت برای غایبین می باشد.)

۵- پاسخ تشریحی آزمون ماهانه یکشنبه ۸ و ۲۲ مرداد و یکشنبه ۵ و ۱۹ شهریور قابل مشاهده می باشد.

۶-ارسال تکالیف از سه شنبه تا یکشنبه ساعت ۲۳ می باشد.

*بخشی از کتاب در تابستان تدریس می گردد و جهت ادامه کلاس در پاییز مجددا ثبت نام صورت می گردد.

*تدریس از ابتدای کتاب. بالاتر از سطح کتاب درسی و تیزهوشانی می باشد.

 

نام درس : علوم ششم – حضوری

نام مدرس: استاد رضایی

روز: چهارشنبه

ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۲۰

۱- شروع کلاس: ۲۱ تیرماه

۲- آزمون تشخیصی: سه شنبه ۳ مرداد ساعت ۱۸ تا ۲۳ (از پایه پنجم)

۳- آزمونک: شنبه ها از ۱۰ مرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۳ (مبحث جلسه قبل)

۴- آزمون ماهانه: جمعه ۶ و ۲۰ مرداد و ۳ و ۱۷ شهریور ساعت ۷ تا ۲۳ (شنبه ۷ و ۲۱ مرداد و ۴ و ۱۸ شهریور فرصت شرکت برای غایبین می باشد.)

۵- پاسخ تشریحی آزمون ماهانه یکشنبه ۸ و ۲۲ مرداد و یکشنبه ۵ و ۱۹ شهریور قابل مشاهده می باشد.

۶-ارسال تکالیف از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۳ می باشد.

*بخشی از کتاب در تابستان تدریس می گردد و جهت ادامه کلاس در پاییز مجددا ثبت نام صورت می گردد.

*تدریس از ابتدای کتاب. بالاتر از سطح کتاب درسی و تیزهوشانی می باشد.

 

 

نام درس : هوش و استعداد تحلیلی ششم – حضوری

نام مدرس: استاد عمومی

روز: یکشنبه

ساعت:  ۱۵:۲۰ الی ۱۶:۴۰

۱- شروع کلاس: ۱۸ تیرماه تا ۱۲ شهریور

۲- آزمونک: شنبه ها از ۷ مرداد تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۳ (مبحث جلسه قبل)

۳- آزمون ماهانه: جمعه ۶ و ۲۰ مرداد و ۳ و ۱۷ شهریور ساعت ۷ تا ۲۳ (شنبه ۷ و ۲۱ مرداد و ۴ و ۱۸ شهریور فرصت شرکت برای غایبین می باشد.)

۴- پاسخ تشریحی آزمون ماهانه یکشنبه ۸ و ۲۲ مرداد و یکشنبه ۵ و ۱۹ شهریور قابل مشاهده می باشد.

۵-ارسال تکالیف از سه شنبه تا یکشنبه ساعت ۲۳ می باشد.

*بخشی از مبحث در تابستان تدریس می گردد و جهت ادامه کلاس در پاییز مجددا ثبت نام صورت می گردد.

*تدریس از ابتدای مبحث و تیزهوشانی می باشد.

هزینه ی دوره :  ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال