نام درس : ریاضی به زبان انگلیسی – آنلاین

نام مدرس: استاد سبحانی

روز: شنبه

ساعت:  ۱۶ الی ۱۷:۲۰

 شروع کلاس: ۲۴ تیرماه تا ۱۱ شهریور

هزینه ی دوره :  ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال