هر یک از این جهان ها می توانند قوانین بنیادین فیزیک متفاوت و خاص خود را داشته باشند به عنوان مثال برخی از این جهان ها ممکن است مثل جهان ما چهار بُعدی باشند و حتی موجوداتی دقیقاً مثل ما انسان ها در آنها زندگی کنند. اما برخی دیگر ممکن است مثلاً هفت بُعدی یا هشت بُعدی که درک چنین دنیایی برای ما غیر ممکن است .تعداد و نوع ذرات بنیادی هر یک از این جهان ها هم با هم متفاوت است . مثلاً ممکن است بعضی از این جهان ها اصلاً الکترون نداشته باشند اما بعضی دیگر ممکن است الکترون هایی با جرم و بارالکتریکی متفاوتی نسبت به جهان ما داشته باشند حتی ثابت های بنیادین فیزیک نظیر سرعت سیر نور، ثابت پلانک، ثابت آلفا و … نیز در هریک از این جهان ها می تواند متفاوت باشد . دانشمندان تاکنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشریح کرده اند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا ع

دم جهان چند گانه نیست ، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهان می توان داشته باشد . یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی اخیر این بوده است که جهان های موازی دیگر مفهومی خیالپردازانه و انتزاعی صرف نیست . فراسوی محدوده دید تلسکوپ های ما ، نواحی دیگری از فضا کاملا شبیه آنچه که پیرامون ماست وجود دارند آن نواحی یکی از انواع جهان های موازی هستند. دانشمندان حتی می توانند محاسبه کنند که این جهان ها بطور متوسط چقدر با ما فاصله دارند و مهم تر از همه اینکه تمامی اینها فیزیک حقیقی و واقعی است. پایه این اندیشه بر نظریاتی است که امتحان خو را به خوبی پس داده اند. نظریاتی همچون نسبیت و نظریه مکانیک کوانتومی ، افزون بر آن به دو قاعده اساسی علوم تجربی نیز وفادار است . که پیش بینی می کنند و می توانند آن را دستکاری نمایند . موضوع متحیر کننده این است که اتفاقات این دنیا بر روی دنیای موازی اثر مستقیم دارد . پروفسور ریچارد فایمن که یکی از بزرگترین و خلاقترین فیزیکدانان نیمه ی دوم قرن بیستم است که در لانک آیلند پرورش یافته است. پروفسور فاینمن در آزمایش های خود در زمینه عبور فوتون از روزنه نور به حقیقت عجیبی دست پیدا کرد. فوتون ها که با بیشترین سرعت حرکت می کنند براساس شرایط خاصی که ما نمی دانیم و نمی توانیم حدس بزنیم می توانند اثری بر دنیای مجاور خود داشته باشند. یعنی عامل منحرف شدن تک فوتون های فاینمن در ازمایشگاه همان فوتون هایی بودند که در جهان مجاور وجود داشتند و بنا به دلایلی می توانند اثر مختصری بر این جهان بگذارند