شاید از خواندن عنوان این مطلب تعجب کرده باشید و این سوال برای شما مطرح شده باشد که آیا اعداد می توانند شاد یا ناراحت باشند؟

پاسخ ما به شما مثبت است. برای مثال٬ عدد ۷ یک عدد شاد است. ولی شاد نه به معنایی که ما می دانیم. ریاضی دانان عدد شاد را به صورت زیر تعریف می کنند:
عدد شاد به عددی گفته می شود که با به دست آوردن “جمع مربعات ارقام” در یک یا چند مرحله به عدد ۱ برسیم. برای مثال، عدد ۷ شاد است چراکه:
چون ۷ تک رقمی است، آن را به توان ۲ می رسانیم:

عدد ۴۹ شامل دو رقم ۴ و ۹ است، بنابراین:

مجددا” ۹۷ یک عدد دو رقمی است٬ با ادامه ی این روند داریم:
و
به این ترتیب، عدد ۷ بعد از ۵ مرحله به ۱ رسید٬ بنابراین ۷ عددی شاد است. توجه کنید برای عددی شاد،  تعداد مراحلی که باید تکرار شود تا به ۱ برسیم به تعداد رقم های عدد بستگی ندارد. برای مثال ۱۱۲۲ عددی شاد است که در دو مرحله به ۱ می رسیم.
هم چنین می توانید بررسی کنید که اعداد شاد کوچک تر از ۱۰۰ عبارت اند از:
۱۰۰-۹۷-۹۴-۹۱-۸۶-۸۲-۷۹-۷۰-۶۸-۴۹-۴۴-۳۲-۳۱-۲۸-۲۳-۱۹-۱۳-۱۰-۷-۱
در زیر به چند نکته ی جالب درباره ی اعداد شاد اشاره می کنیم:
توان های ۱۰ همگی شاد هستند.
اگر عددی شاد را برعکس بنویسیم، عدد شاد دیگری به دست می آید. برای مثال ۱۹و ۹۱ اعدادی شاد هستند.
با ضرب هر عدد شاد در توانی از ۱۰ ، عدد شاد دیگری به دست می آید. به عنوان مثال   .… ,۱۹,۱۹۰,۱۹۰۰
همگی اعدادی شاد می باشند.
با جابجایی ارقام یک عدد شاد٬ عدد شاد دیگری به دست می آید. برای مثال اعداد ۹۱, ۱۰۹, ۱۰۰۹, ۱۰۹۰, ۱۰۰۰۹, ۱۰۹۰۰, ۱۰۰۹۰, ۹۱۰۰۰ نیز شاد هستند.
عددی که شاد نباشد را ناراحت می گوییم. اکنون چند عدد ناراحت بیابید، اما هرگز خود را ناراحت نکنید!