کسب مدال در مسابقات ریاضی WMI-2017 Vietnam ,Ho chi Minh city فرزند عزیزمان کیمیا نوروزی را تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

photo_2017-07-25_14-56-38

photo_2017-07-18_10-00-43