تا به حال از خود پرسیده اید که چرا بعضی افراد همیشه موفق هستند؟ درست است که بعضی از افراد موفق باهوشند، بعضی از آنها در خانواده های موفق متولد شده اند، و بعضی دیگر ذاتا پرانرژی و مثبت هستند ولی فراموش نکنید که بسیاری از عواملی که به موفقیت این افراد کمک می کنند تا حد زیادی قابل کنترل و تحت اراده خود آنها هستند. از جمله این عوامل می توان:

 1ـ آنها تصمیم می گیرند و به تصمیم خود عمل می کنند.

تصمیم این افراد چه درست باشد و چه غلط، به آن عمل می کنند. به هرحال دنبال کردن یک تصمیم غلط بهتر از دست روی دست گذاشتن و بیکار نشستن است. آنها یک روش را انتخاب و آن را امتحان می کنند. اما در صورتی که این روش با شکست مواجه شد، به سراغ روش دیگری می روند.

 2ـ  حتی وقتی حال و حوصله کاری را نداشته باشند آن را انجام می دهند.

این عامل یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است. بسیاری از ما وقتی نخواهیم کاری را انجام دهیم، آن را انجام نمی دهیم، هرچند این کار می تواند تجربه های گرانبها یا اهداف بزرگی در زندگیمان ایجاد کند. افراد موفق هم مثل همه افراد بعضی کارها را دوست ندارند ولی به هر حال آن را انجام می دهند و در دراز مدت نتیجه آن را می بینند.

 3ـ همین الان بهترین و مفید ترین کار را انجام می دهند.

افراد موفق خود را اسیر چیزهای مفید ولی کم اهمیت نمی کنند بلکه مهم ترین کار را شناسایی کرده آن را انجام می دهند. به جای اینکه چندین کار را هم زمان انجام دهند، قبل از هر کاری فکر و برنامه ریزی می کنند و سعی می کنند تا جایی که ممکن است بر مهم ترین چیزها تمرکز کنند.


4ـ تنها بر یک کار یا وظیفه تمرکز می کنند.

اگر چندین کار را به طور همزمان انجام دهیم، دچار سردرگمی و اتلاف وقت خواهیم شد. افراد موفق تنها بر یک چیز تمرکز می کنند و تا آن را به پایان نرسانده اند به سراغ چیز دیگری نمی روند. به این ترتیب آنها کارهای خود را بهتر و سریع تر به انجام می رسانند.

  5 ـ  نگرشی مثبت دارند.

نگرش منفی آثار مخرب و محدودکننده ای بر زندگی افراد دارد، در حالی که نگرش مثبت می تواند هر روز درهای تازه ای به روی ما باز کند. نگرش مثبت ایده های تازه ای را در ذهن ما ایجاد کرده و موجب ماندگاری روابط ما می شود. افراد موفق در چیزی که دیگران آن را یک مشکل می دانند، به دنبال فرصت و موقعیتی برای موفقیت بیشتر می گردد.

 

6 ـ  تعریف آنها از شکست متفاوت است.

اگر چه شکست برای بسیاری از افراد به معنای تسلیم شدن یا رها کردن هدفشان است، ولی افراد موفق به شکست به عنوان بازخوردی مفید نگاه می کنند. اگرچه شکست را دوست ندارند ولی از آن نمی ترسند و می دانند که حتی اگر شکست بخورند می توانند همه چیز را از اول شروع کنند.

 7ـ تسلیم ترس و وحشت نمی شوند.

افراد موفق بر ترس خود غلبه می کنند و به آن اجازه نمی دهند مانع پیشرفتشان شود. آنها واقعیت را به گونه ای برای خود تعریف کرده اند که ترسشان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده یا در بعضی موارد کاملا از بین رفته است.

 8 ـ در زندگی خود هدفی را پیدا کرده اند.

انگیزه افراد موفق درونی است نه بیرونی، آنها کاری را انجام می دهند که به آن علاقه دارند، نه کاری را که موردتایید دیگران است. هدف چیزی است که باعث می شود این افراد همیشه در حال حرکت و پویایی باشند و خسته نشوند.

 9ـ  هیچ چیز تمرکزشان را به هم نمی زند.

افراد موفق همیشه بر کاری که در زمان حال مشغول انجامش هستند تمرکز می کنند و هیچ چیز حواسشان را پرت نمی کند.