• ايجاد فضاي آرام و با نشاط در خانه
  • حل تمرين مداوم در زمان‏هاي منظم
  • تكرار2-3 بار تمرينات
  • دلايل استدلال را بيان كردن
  • يادداشت‏نويسي از نكته‏هاي به‏دست آمده
  • مطالعه‏ي 4بار هريادداشت
  • با تصاوير كار كردن
  • براي هرمسئله در صورت نياز رسم شكل دقيق
  • بعد از هر آزمون نكته برداري و فلش نويسي (مرور فلش‏ها)